Инфографик | 40 мэдээ

Хөдөлбөл хөлс...

Монгол Улсын хувьд энэ оны 1-р сарын 1-нээс мөрдсөн шинэ журмаар 159.5 ам.доллартой дүйж байна.
2024/03/15

Du You Speak English...

Улс орнуудын англи хэлний хэрэглээний түвшин
2024/03/13